Jan 28 2018, News

News Posted On:

Jan 28, 2018

ગાયત્રી હવન  અને  Get To Gether  


વાલમ હોલ  -વડોદરા  મુકામે  ગાયત્રી હવન  અને  Get To Gether  નું  તારીખ 28-01-2018  આયોજન  કરવામાં આવ્યું છે , ચરોતર વિભાગના  વાલમ  સ્નેહીજનોને  ને  જાહેર આમંત્રણ

                  ---- વાલમ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ સેવા મંડળ , વડોદરા