જ્ઞાતિની વિશેષ વ્યકતિ

...

Mr. Sanjay Bhatt

Pesident -વાલમ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ સેવામંડળ

સૌ વાલમ જ્ઞાતિજનો ને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણા સમાજ માટે Website બનાવવામાં આવેલ છે કે જેના દ્વારા દરેક વ્યક્તિ એક બીજા ની નજીક આવે અને દરરોજ એક બીજા ના સંપર્ક માં રહે. સૌ વાલમ જ્ઞાતિજનો ને વિનંતી

...

Hall Photo Galary

Valam Hall Photo Galary

valam Hall Photo galary

...

President Of Valam Brahmin Mahamandal

Mr. Jashvantbhai F. Vyas

President   Of

 Valam Brahmin Mahamandal –Ahmedabad

 for the year 2016-2018

 

 

 

...

Test1

Test

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and