દાતાઓની તક્તીઓનુ અનાવરણ

 • Event Name:

  દાતાઓની તક્તીઓનુ અનાવરણ

 • Time

  11:00 AM

 • Date:

  26/January/2014

 • Venue:

  Valam Hall -Vadodara

Event Description

તારીખ 26-01-2014 ના રોજ  શિયાળુ સ્નેહ મિલન(get to gether ) -ગાયત્રી હવન - દાતાઓની તક્તીઓનુ અનાવરણ સહિત ત્રિવેણી સંગમ કાર્ય઼ક્ર્મનુ આયોજ્ન કરવામાં આવ્યુ.